Backspace

ALGEMENE VOORWAARDEN Backspace Escape Room BV

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst die betrekking heeft op door Backspace Escape Room BV, gevestigd te Amsterdam, hierna verder te noemen: “Backspace”, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Backspace diensten bestelt en/of afneemt.
1.3 Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere voorwaarden die mogelijk door de klant wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.
1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Backspace, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke bevestiging van Backspace of door feitelijke uitvoering door Backspace komt een overeenkomst tot stand.
2.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Backspace ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
2.3 Een bevestiging per e-mail van de klant op een offerte van Backspace wordt beschouwd als een schriftelijke bevestiging van de aanbieding en/of offerte en daarmee als totstandkoming van de overeenkomst.
2.4 Degene die namens, of ten behoeve van, een groep de overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

3. Prijzen
3.1 Alle in aanbiedingen en/of offertes genoemde prijzen voor zakelijke klanten zijn exclusief BTW.

3.2 Alle op de website vermelde prijzen voor consumenten zijn inclusief BTW

4. Betaling
4.1 In geval van reserveringen dient uiterlijk op de dag van deelname te worden betaald, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.

5 Wanbetaling
5.1 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Backspace vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119 of artikel 6:119a BW.

5.2 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Backspace verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Backspace buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Backspace om schadevergoeding te vorderen.
5.3 Onverminderd de overige rechten van Backspace uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Backspace gehouden om de incassokosten te vergoeden die Backspace heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
5.4 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6 Annulering
6.1 Het is mogelijk om tot 7 dagen voorafgaand aan de datum van bezoek kosteloos te annuleren of wijzigingen aan te geven. Een dergelijke annulering en/of wijziging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, voorzien van een datum.
6.2 Bij een gedeeltelijke of volledige annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de datum van bezoek is de klant 100% van het totale bedrag verschuldigd, tenzij een ander bedrag schriftelijk door Backspace is aangegeven.
6.3 Indien, in geval van een reservering voor meerdere personen, één of meer van het aantal opgegeven personen zonder tijdige annulering niet komt opdagen, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
6.4 Backspace is te allen tijde gerechtigd een reservering eenzijdig te annuleren wegens haar moverende – al dan niet bedrijfsorganisatorische – redenen, zonder daarvoor enige (schade)vergoeding aan de klant verschuldigd te zijn. Dit evenwel onder onverwijlde restitutie van eventueel reeds door klant aan Backspace betaalde gelden.
6.5 Alle bovenstaande annuleringsvoorwaarden gelden ook voor de catering en andere diensten die per offerte zijn overeengekomen.

7 Veiligheid
7.1 Het betreden van de faciliteiten van Backspace en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.
7.2 Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van medewerkers van Backspace op te volgen.
7.3 Klanten die onder invloed van alcohol of drugs zijn zullen toegang tot het pand worden geweigerd. Zij blijven aansprakelijk voor de volledige betaling van het overeengekomen bedrag én eventueel extra gemaakte kosten door Backspace.

8 Aansprakelijkheid Backspace
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Backspace voor schade ( ook ten gevolge van diefstal) welke klanten of bezoekers lijden is uitgesloten, tenzij zulks bij de wet dwingendrechtelijk is geregeld.
8.2 Het voorgaande geldt jegens eenieder en ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door (maar niet beperkt tot): – het betreden van de escape rooms; – een ongeval tijdens het bezoek aan de escape rooms of enig ongeval met andere klant(en) en/of medewerker(s); – omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de klant of bezoeker.
8.3 In het geval Backspace toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

9 Aansprakelijkheid klant
9.1 Klanten (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (medewerkers van) Backspace en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan medewerkers van Backspace en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van klanten zelf, of anderen die zich met toestemming van klanten op het terrein van Backspace bevonden.
9.2 Alle spellen in de escape rooms van Backspace zijn zo gemaakt dat ze met beleid en de nodige inventiviteit te openen, c.q. op te lossen zijn. Er wordt hierbij door Backspace de nodige zorgvuldigheid van de klant verwacht. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om spellen en/of spelonderdelen geforceerd, dat wil zeggen door gebruik van kracht, open te maken of op te lossen. In geval van het toebrengen van schade aan spellen en/of eigendommen door foutief gebruik van een escape room, behoudt Backspace zich het recht voor om deze schade te verhalen op de betreffende klant(en).
9.3 Klanten vrijwaren Backspace voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van klant, of anderen die zich met toestemming van klant op het terrein van Backspace bevonden.

10 Ontbinding
10.1 Backspace is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – het sluiten van de overeenkomst met Backspace ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen; – klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
10.2 Backspace is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Backspace op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Backspace de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 10.4 Backspace behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

11 Klachten
11.1 Reclames met betrekking tot de door Backspace georganiseerde activiteiten dienen binnen 5 werkdagen na afloop van de activiteiten schriftelijk (per aangetekende post) bij Backspace te worden ingediend.
11.2 Het indienen van reclames schort enige op de klant rustende betalingsverplichting nimmer op.

12 Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
12.2 Op een met Backspace gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Backspace ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

13 Vindplaats
13.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
13.2 Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website https://backspace-escaperooms.nl/algemene-voorwaarden